Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Счетоводство за Вас

Всяко предприятие се стреми, осъществявайки дейността си да получи положителен резултат. Той ще му осигури финансова независимост и автономност в плановете му за развитие, за желанието му за разширяване и модернизиране на дейността си. Благодарение на това то ще бъде конкурентноспособно в средата на пазарна икономика.

За да подпомогнем дейността Ви ще получите съдействие:
- за правилно оформяне и изрядно документиране на обема от документи;
- за предоставяне на информация къде и какъв е срокът за отчитане към съответните институции;
- за определяне средствата, които ще са Ви необходими за данъчните и осигурителни задължения;
- за необходимата документация, която ще Ви изискат при проверки от компетентните организации.

1. Счетоводството е стопанска дейност, свързана със осчетоводяване на документи – приходни, разходни, банкови, капитали, договори. Счетоводното отчитане е свързано със съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.
Счетоводство е това, от което се нуждаят фирмите, за да разберат какво е финансовото и имущественото им състояние, за да планират използването на паричните средства, да определят на къде да насочат паричните потоци, да определят възможностите си за развитие и необходимостта си от привличане на чужд капитал. Счетоводството е дейност, която подпомага собствениците и управляващите предприятието да постигнат целите, набелязани от тях.

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи
 • Изчисляване на текущия финансов резултат и данъчните задължения;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Изготвяне на Годишен финансово счетоводен отчет, съдържащ: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи
 • Изпрати запитване

  Годишно счетоводно приключване

 • Осчетоводяване на първичните и вторични счетоводни документи
 • Изготвяне на Годишния счетоводен отчет - включващ: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи
 • Изготвяне на годишни статистически отчети за Националния статистически институт
 • Изпрати запитване

  Счетоводни услуги

  Счетоводни услуги Счетоводни услуги Счетоводни услуги Счетоводни услуги Счетоводни услуги Счетоводни услуги

  Регистрация на фирми

  Регистрация и откриване на фирми за Вас – Оказваме помощ в попълването на дакументите за следните търговски дружества
  Регистрация на ЕТ
  Регистрация на ООД
  Регистрация на ЕООД